Regulamin / Informacja COVID-19

1. Z dniem 1 grudnia 2021 roku, limit osób przebywających na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych zmienia się na 1 osobę na 15m2 (wcześniej limit wynosił 1os/10m2). Przy wejściu do Klubu znajduje się informacja o maksymalnej liczbie ćwiczących w Klubie (71 osób tj. 1 osoba na 15 m2 powierzchni) oraz przy wejściu na każdą salę. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w w/w limitach. Uprasza sią aby osoby zaszczepione posiadały przy sobie tzw. paszport covidowy lub inny dokument potwierdzający pełne szczepienie. Kontrolę nad liczbą osób w Klubie sprawują pracownicy Recepcji oraz w przypadku zajęć grupowych właściwi instruktorzy.
2. Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) prosimy o korzystanie z usług Klubu w godzinach najmniej obłożonych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do godz. 15.00, sobota i niedziela – 10.00 do 17.00. W razie wątpliwości co do aktualnego samopoczucia prosimy o zaniechanie korzystania z usług Klubu do czasu ustania zagrożenia.
3. Zaleca się utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy klientami i pracownikami Klubu. Prosimy o dostosowanie się do bieżących zaleceń instruktora (-ów) w czasie zajęć grupowych.
4. Rezerwację wejścia na zajęcia grupowe i odpowiednio jej anulację należy przeprowadzić za pomocą internetowego systemu rezerwacji, który znajduje się na naszej stronie internetowej (www.klubstrefa.pl). Podczas procesu rezerwacj proszę o zaznaczenie informacji o zapoznaniu się z regulaminem oraz złożenie oświadczenie czy jesteś lub nie jesteś zaszczepiona/y szczepionką przeciw COVID 19. W systemie znajduje się aktualny dzienny grafik zajęć uwzględniający maksymalne ilości osób na poszczególnych zajęciach (limit uwzględnia powierzchnię sali, rodzaj zajęć, liczbę osób zaszczepionych). W przypadku rezygnacji z wejścia, prosimy o stosowną anulację w systemie rezerwacji lub telefon z taką informacją do recepcji Klubu (81 525 6621). Osoba, która uporczywie nie dostosuje się do niniejszej prośby, po wcześniejszym przypomnieniu, zostanie pozbawiona możliwości rezerwacji wejść w systemie rezerwacji.
5. Sprzęt do ćwiczeń jest tak ustawiony, aby zapewnić odpowiednie odległości od siebie (przynajmniej 1,5 m) lub wykluczony z użytkowania (odpowiednio oznaczony lub wycofany do magazynu). Bieżacy nadzór w tym zakresie sprawuje personel Klubu. Uwaga: zmieniliśmy rozmieszczenie sprzętu do ćwiczeń w Klubie, w razie wątpliwości co do jego umiejscowienia prosimy o kontakt z personelem.
6. Ustala się przerwę techniczną w ciągu dnia w godzinach 12.30 – 13.00 na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. Prosimy o zaplanowanie treningów w taki sposób, aby rozpocząć go lub zakończyć w odpowiednich godzinach z pominięciem czasu przerwy technicznej.
7. Klub zapewnia możliwość wietrzenia pomieszczeń w sposób naturalny lub mechaniczny (zwiększyliśmy w systemie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej krotność wymiany świeżego – atmosferycznego powietrza (system nie podaje powietrza z cyrkulacji) . Zużyte powietrze usuwane jest na zewnątrz obiektu.
8. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji są dostępne dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. Klub zapewnia preparat do dezynfekcji w każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących. W pojemnikach na mydło używamy mydła antybakteryjnego.
9. Zgodnie z utartą w Klubie zasadą przypominamy i prosimy osoby ćwiczące o zdezynfekowanie każdego użytego urządzenia przed i po zakończonym ćwiczeniu.
10. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy np. maty.
11. Uprasza się aby przy stanowisku recepcyjnym bezpośrednio znajdowała się 1 osoba. Na podłodze są wyznaczenie strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją. Recepcja kontroluje liczbę klientów przebywających w Klubie, w przypadku przekroczenia limitu osób tj. liczby 71, poprosimy o opuszczenie terenu Klubu i wejście w innych godzinach . Pierwszeństwo wejścia mają osoby zapisane na zajęcia grupowe. Pracownik Recepcji decyduje o przydziale pomieszczenia szatni i numeru kluczyka. Prosimy o uszanowanie tej decyzji.
12. W godzinach o najwyższym obłożeniu tj. każdego dnia pomiędzy 17.00 i 20.00 uprasza się o przebywanie na terenie klubu w czasie nie dłuższym niż niezbędne minimum do przeprowadzenia treningu.
13. Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, kabin prysznicowych jest zależne od obowiązującego prawa i będzie dostosowywane na bieżąco. Nie używamy suszarek nadmuchowych do rąk.
14. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.
15. Dezynfekcje toalet przeprowadzamy nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16). Prosimy o równomierne korzystanie z toalet w strefie szatni, w strefie urody oraz w strefie siłowni i cardio.
16. Klienci nie mogą skorzystać z usługi jeśli: obserwują u siebie objawy choroby (powinni udać się do domu i skorzystać z porady medycznej), są objęci kwarantanną, mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
17. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z usług Klubu zostanie on poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. W takim przypadku natychmiast przerywa się zajęcia, gruntownie dezynfekuje przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz dezynfekuje urządzenia i przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi. O zdarzeniu informuje się Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Lublinie. Ustala się listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta, zabezpiecza monitoring z kamer i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
18. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

BĄDŹ BEZPIECZNY – STOSUJ ZASADĘ DDMA
Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. Prosimy o stosowanie zasady DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:
D – jak dystans
D – jak dezynfekcja
M – jak maseczka
A – jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.
Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.