GSJ sp. z o.o.
ul. Tomasza Zana 19
Centrum Handlowe E.Leclerc
20-601 Lublin

§ 1 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania z usług Klubu „Strefa Gym & Fitness” jest zapoznanie się z poniższym regulaminem Klubu.

2. Klub „Strefa Gym & Fitness”, zwany dalej Klubem jest administrowany przez GSJ sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z siedzibą w Lublinie, adres: 20-601 Lublin ul. Tomasza Zana 19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000257043, Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 602.000,00 PLN, numer NIP: 712-30-111-63, REGON 060148078.

3. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz uczestnictwa w Klubie.

4. Cennik określa aktualnie obowiązujące ceny na świadczone usługi w Klubie.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. PRAWO WSTĘPU – CZŁONKOSTWO – KARTA KLUBOWA

1) Członkiem Klubu „Strefa Gym & Fitness” może zostać każda osoba pełnoletnia, zaś poniżej 18 roku życia (w wieku od 14 do 18 lat), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

2) Każdy członek Klubu otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu, niedozwolone jest posługiwanie się cudzym karnetem.

3) Magnetyczną kartę wejścia, tzw. Kartę Klubową, wykupuje się jednorazowo przy zakupie pierwszego karnetu wielokrotnego wejścia

4) Karta Klubowa posiada indywidualny kod identyfikacyjny zsynchronizowany z komputerem w Recepcji i umożliwia wejście na teren Klubu.

5) W ramach członkostwa Klub zapewnia bezpłatną opiekę i porady instruktorów, za wyjątkiem dodatkowo płatnych treningów personalnych.

6) Karta Klubowa jest aktywna jedynie przez okres ważności karnetu wielokrotnego wejścia (miesiąc, kwartał, rok); przy zakupie kolejnego karnetu następuje jej ponowna, bezpłatna aktywacja, dlatego należy chronić ją przed zniszczeniem czy zgubieniem. Klub zastrzega, że nie ma możliwości przedłużenia ważności terminu karnetu w przypadku, kiedy nie został w pełni wykorzystany.

7) Klub zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za duplikat zgubionej lub zniszczonej Karty Klubowej zgodnie z cennikiem.

8) Po wejściu na teren klubu każdy klient zobowiązany jest do pozostawienia w Recepcji swojej Karty Klubowej (w przypadku karnetu wielokrotnego wejścia) lub dokumentu tożsamości (w przypadku wykupienia usługi jednorazowej) w zamian za co otrzyma kluczyk do osobistej szafki w szatni klubowej.

9) Kluczyk do szafki należy oddać do Recepcji przed opuszczeniem Klubu i zabrać swoją Kartę Klubową. W przypadku nie oddania kluczyka lub jego zagubienia Klub pobiera opłatę w wysokości 50 zł w związku z koniecznością wymiany zamka na nowy.

2. STAN ZDROWIA

1) Klient, który po raz pierwszy chce wykupić usługę jednorazową lub karnet wielokrotnego wejścia zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania oświadczenia o stanie jego zdrowia. W związku z powyższym zalecamy, aby każda osoba, która chce zostać Członkiem naszego Klubu, wcześniej skonsultowała się z lekarzem, czy nie ma medycznych przeciwwskazań do korzystania z wybranych przez siebie zajęć ruchowych. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach przez osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży jest pozytywna konsultacja z lekarzem.

2) Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Członka Klubu powstały w wyniku nie przestrzegania wskazówek i zaleceń instruktorów oraz utajenia jego stanu zdrowia.

3. ZACHOWANIE W KLUBIE

1) Na terenie klubu należy poruszać się wyłącznie w stroju sportowym i czystym obuwiu zmiennym. W przypadku gdy klient wejdzie na salę w brudnym obuwiu będzie miał obowiązek po sobie posprzątać.

2) Odzież wierzchnią i obuwie należy zostawić w osobistej szafce w szatni klubowej, do której klucz należy pobrać w Recepcji, zaś w zamian pozostawić Kartę Klubową bądź dowód tożsamości.

3) Osoby korzystające z usług Klubu nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

4) Zabrania się wnoszenia na teren klubu wszelkich środków spożywczych i napojów oraz narkotyków, sterydów, alkoholu, środków odurzających.

5) Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

6) Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wpuszczenia na teren Klubu każdej osoby, której zachowanie lub wygląd uznane zostanie za nieodpowiednie.

7) Na terenie Klubu istnieje bezwzględny zakaz handlu alkoholem, narkotykami, środkami odurzającymi i sterydami.

8) Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz personelu Klubu, a w szczególności dostosować się do wymogów wewnętrznych (regulaminów szczegółowych).

9) Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należy dokładnie zapoznać się z regulaminem szczegółowym, wywieszonym w każdej sali do zajęć ruchowych.

10) Podczas zajęć ruchowych obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

11) Każdy członek klubu ma obowiązek używania osobistego ręcznika w czasie treningu.

4. ZAJĘCIA: REZERWACJA – ODRABIANIE – UCZESTNICTWO

1) W Klubie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja na wszystkie zajęcia grupowe, również w przypadku karnetów OPEN.

2) Rezerwacja zajęć jest możliwa osobiście lub telefonicznie do momentu wyczerpania limitu wejść. Obowiązuje zasada, że pierwszeństwo korzystania z usług mają klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji.

3) Odwołanie lub zmiana terminu zajęć możliwa jest nie później niż 1 dzień przed deklarowanym terminem zajęć.

4) Klub zastrzega, iż nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieodbyte zajęcia.

5) W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn niezależnych od Klubu Klient będzie mógł je odbyć w innym, dogodnym dla siebie terminie.

6) Członek Klubu może uczestniczyć tylko w tych zajęciach, do których upoważnia go zakupiony karnet. W przeciwnym razie zostanie wykluczony z Klubu, zaś karnet anulowany bez prawa rekompensaty.

5. ZWROT I ZAMIANA KARNETU

1) Klub zastrzega, iż nie dokonuje zwrotu zakupionego karnetu.

2) Zamiana karnetu jest możliwa jedynie w dniu jego zakupu, po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem Klubu oraz po okazaniu fiskalnego paragonu zakupu.

3) Klub zastrzega, że nie ma możliwości zamiany przez Klienta częściowo wykorzystanego karnetu na inny, nowy karnet.

4) Klub zastrzega, że nie przewiduje możliwości zwrotu pieniędzy za częściowo niewykorzystany karnet.

6. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1) Klub „Strefa Gym & Fitness” czynny jest codziennie w godzinach:
a) poniedziałek-piątek 7:00-22:00,
b) sobota 9:00-20:00,
c) niedziela 10:00-20:00.

2) Klub może być nieczynny w dni świąteczne.

3) Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych, jeżeli na zajęciach nie będzie minimum 5 osób.

4) W przypadku prac remontowych, modernizacyjnych lub awarii, Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i przeniesienia ich na inny termin.

5) Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szafkach, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone, jak również za rzeczy pozostawione w innych miejscach Klubu.

7. WYKLUCZENIE Z KLUBU

1) Klub zastrzega sobie prawo odmówienia świadczenia usług w sytuacji, gdy zaistnieją uzasadniające przyczyny. Wykluczenie z Klubu polega na anulowaniu ważności karnetu i Karty Klubowej bez prawa rekompensaty.

2) Wykluczenie z Klubu może nastąpić w przypadku:
a) nieprzestrzegania obowiązującego Regulaminu.
b) jeśli Członek Klubu korzysta z innych zajęć niż te, do których upoważnia go zakupiony karnet.
c) jeśli Członek Klubu udostępni swój karnet osobom nieupoważnionym do korzystania z niego.

§ 3 ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Klub zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim informacji o Klientach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie danych określonych w § 3, pkt 1 w innych celach niż określone w Regulaminie, jak również ich upublicznianie bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta.

3. Informacje poufne nie obejmują informacji, które:
a) należą lub będą należały do domeny publicznej, nawet bez działania bądź zaniechania drugiej Strony, chyba, że dane te zostały upublicznione na skutek czynu niedozwolonego drugiej Strony lub osoby działającej z nią w porozumieniu lub osoby, za zachowanie której druga Strona ponosiła odpowiedzialność;
b) podlegają ujawnieniu według bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Klub zastrzega sobie prawo informowania o fakcie zawarcia umowy świadczenia usług na rzecz Klienta.

5. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Klub usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.

6. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Klub, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z poźn. zm.).

7. Klub zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i udostępniania tych danych innym podmiotom, a także do ich wykorzystywania wyłącznie w celach wymienionych w niniejszym Regulaminie. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Klub ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta na liście referencyjnej Klubu.

§ 4 SPOSOBY I TERMINY ROZPATRYWANIA SKARG

1. Skargi dotyczące świadczenia usług przez Klub „Strefa Gym & Fitness”, Klient składa w formie pisemnej z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2. Skarga powinna zostać złożona przez Klienta w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym czynność, której skarga dotyczy, została wykonana/zaniechana lub powinna zostać wykonana/zaniechana.

3. Skargi, o których mowa w § 4 pkt 1, rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpływu, a odpowiedź jest przekazywana Klientowi w sposób i na adres przez niego wskazany.

4. W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających termin ten może ulec przedłużeniu do jednego miesiąca. Klub powiadomi Klienta o tym fakcie na piśmie, z podaniem przyczyn opóźnienia oraz wyznaczy nowy termin do rozpatrzenia skargi, jednak nie dłuższy od miesiąca.

5. W przypadku braku odmiennej dyspozycji Klienta o sposobie rozpatrzenia skargi powiadamiany jest on listem poleconym.

6. W przypadku, kiedy Klient nie zgadza się z ostatecznym sposobem rozpatrzenia reklamacji, Klient ma prawo wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

7. W sytuacji, gdy treść skargi nasuwa wątpliwości co do jej przedmiotu, Klub „Strefa Gym & Fitness” występuje do Klienta o złożenie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma, wyjaśnienia lub uzupełnienia.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami w związku z wykonywaniem postanowień Umowy i Regulaminu, bez względu na ich podstawę prawną, rozpatruje sąd powszechny w Lublinie.

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną, mają charakter nadzwyczajny i są niemożliwe do przewidzenia (np. katastrofa, epidemia, siła wyższa).

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub częściową realizację usługi, jeżeli jest wynikiem zastosowania właściwej regulacji, uchwały, decyzji lub następstwem wydania, wprowadzenia, uchylenia bądź zmiany regulaminów, uchwał, decyzji, zwyczajów lub odpowiednich przepisów.

4. W przypadku utraty dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta, Klub na podstawie dyspozycji Klienta dokonuje zastrzeżenia karty. Zastrzeżenie jest skuteczne po upływie jednego dnia od jego dokonania do czasu odwołania przez Klienta.

5. Klub ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.